Parkování u letiště Praha Ruzyně - Dobrovíz

 • Menu
 • Objednávka
     parkování
 • Hlavní strana
 • O nás
 • Ceník
 • Jak se k nám
     dostanete
 • Provozní řád
 • Kontakt
 • Doplňkové
     služby
 • Autoservis
 • Ekologické
     čištění
     automobilů
 • Půjčovna
     střešních
     autoboxů
 • Chráníme
     Vaše údaje
 • Partneři

 • Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
  Všeobecné podmínky pronájmu střešních autoboxů

  I.Všeobecné podmínky

  1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel Vlastimil Šimek a straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě ( dále jenom nájemce).
  2. Nájemce může být každý, kdo předloží 2 platné doklady totožnosti ( pas, občanský průkaz, řidičský průkaz)
  3. Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku pro silniční provoz, čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy.
  Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují (polepy, vrtání, šroubování, apod.).
  V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození.
  4. Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících

  II.Použití pronajatého předmětu


  1. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude řádně pečovat a ošetřovat jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.

  III.Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce


  1. Aktuální denní sazby pronájmu jsou k dispozici na internetových stránkách pronajímatele.
  2. Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude navíc účtována úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

  IV. Doba nájmu a vrácení předmětu


  1. Minimální cena za pronájem je 550 ,- Kč.
  2. Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době nebo telefonické domluvě s pronajímatelem.
  3. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajímatele neméně však 48 hodin předem.
  4. Pokud předmět nebude vrácen včas, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den držení předmětu.
  5. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy.
  6. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši.
  7. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí být řádně vyčištěn a nepoškozen. V případě nedodržení bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění - 150,- Kč; silné znečištění - 300,- Kč (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.)
  8. Nebude-li vrácen pronajatý předmět v určený den, pronajímatel má právo požadovat plnou náhradu škody pronajatého předmětu.


  V. Stav pronajatého předmětu


  1. Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.

  VI. Ručení nájemce


  1. Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem. Pokud předmět nebude vrácen, zaplatí nájemce částku ve výši ceny pronajatého předmětu 10.000,- kč

  VII. Ochrana dat


  1. Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.

  IX. Vrácení kauce

  1. V případě, že bude při vrácení na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem, bude způsobená škoda odečtena z kauce.

  X. Závěrečné ustanovení


  1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecný mi obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.
  3. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek nájmu.

  Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 11. 11 .2012